Modlitba za synodu tu.

synodaBN1 terminy

Základné informácie pre Farnosť BN

Z prekladu slova „synoda“ doslovne vyplýva, že sme pozvaní „spoločne kráčať“... modliť sa spolu, diskutovať spolu, žiť spolu... spoločne načúvať tomu, čo Boží Duch hovorí Cirkvi (na miestnej úrovni: našej diecéze, našej farnosti) v dnešnej dobe, aby bola Cirkvou, ktorou sa má stať. V nasledujúcich týždňoch bude toto spoločné kráčanie prebiehať na úrovni diecéz v jednotlivých farnostiach. Nepôjde o zhromažďovanie informácií o stave Cirkvi (farnosti), ale o vytvorenie priestoru pre spoločné stretnutia, pri ktorých vo vzájomnom načúvaní Bohu i sebe navzájom môžeme pomôcť Cirkvi (farnosti) na ceste k tomu, čo je dobré a pravdivé. Všetci sme pozvaní spoločne vykročiť a zapojiť sa do jednotlivých konzultačných stretnutí, ktorých jadro bude tvoriť modlitba, dialóg a vzájomné zdieľanie sa.

Počas synodálnych štvrtkov (termíny podľa rozpisu) budú po večerných sv. omšiach vo farskom kostole predstavené jednotlivé témy s otázkami. Štvrtkový program bude aj online. S témami sa budete môcť zoznamovať aj na výveskách a na informačných paneloch v predsieni farského kostola.

V ďalšom týždni, ktorý bude nasledovať po štvrtkových stretnutiach, bude konzultačné stretnutie v Pastoračnom centre pod vedením moderátorov. Zúčastniť sa ich môžu všetci záujemcovia. Konzultačné stretnutie bude vo štvrtok po večernej sv. omši (cca. 19.00 h). Moderátori zosumarizujú podnety z týchto konzultácií.

Konzultačné stretnutia, ktoré budú otvorené pre každého, nevylučujú možnosť, aby sa jednotlivé konzultácie diali aj v rámci spoločenstiev pôsobiacich vo farnosti. V takom prípade ich budú moderovať a sumarizovať vedúci spoločenstiev. Termíny a čas konzultácií si dohodnú členovia jednotlivých spoločenstiev.

Písané podnety k daným témam bude možné odovzdať do schránky na to určenej vo farskom kostole. Povzbudzujeme však k osobnej účasti a podnetom počas jednotlivých konzultačných stretnutí.


ikonkatema9

 ikonkatema10
 

ikonka7tema

 ikonka8tema

 ikonka5tema ikonka6tema

   


ikonkatema3  ikonkatema4 

  


1.téma ikonka  2.téma ikonka