Sviatosť manželstva

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov -žiadateľov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo vo farskom kostole, musia sa podľa partikulárneho práva nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace vopred. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú prípravu s kňazom a manželskými pármi, ktoré majú poverenie od otca biskupa vykonávať túto službu v našej Farnosti. 

Ak nie je v danom týždni vo farských oznamoch vyhlásené inak, platí nasledujúce:
 
 
sob22

Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si osobne dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú aj presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

Ak niektorý zo snúbencov - žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na prípravách.

K zápisu je potrebné:

  1. zápisnica o uzavretí manželstva (riadne vyplnená a podpísaná z matričného úradu)
  2. vyplnené tlačivo k cirkevnej zápisnici, ktoré snúbenci obdržia pri nahlasovaní sobáša na farskom úrade
  3. krstný list, ak nie je ženích alebo nevesta pokrstená v našej farnosti. 
  4. licencia - povolenie farára aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je kánonickým pobytom z našej farnosti
  5. úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova).

Výňatok z kódexu kanonického práva - časť manželstvo si môžete pozrieť tu.

Priebeh obradu vyslúženia sviatosti manželstva si môžete pozrieť tu.