Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

 Krst dieťaťa

Ak nie je v danom týždni vo farských oznamoch vyhlásené inak, platí nasledujúce:

 krsty22

krsty2polrok22

 
Na krst si prineste krstnú košielku a sviecu.


Krst starších detí

Ak je Vaše dieťa v 1., 2., 3. ročníku Základnej školy stále nepokrstené, prihláste Vaše dieťa na začiatku školského roka osobne na fare na prípravu ku krstu. Táto prebieha počas viacerých stretnutí detí s kňazom v Pastoračnom centre. Podrobné informácie Vám podáme osobne. Krst starších detí býva obvykle na II. veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Božieho milosrdenstva - vo sv. omši o 10:45 h.


Krst dospelého

Ak máte záujem o krst, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú v septembri. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery a život kresťana. Zároveň s krstom Vám bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie.


Požiadavky na krstného rodiča

- dovŕšený 16-ty rok života
- pobirmovaný praktizujúci kresťan katolík – má byť pre dieťa vzorom vo viere
- slobodný alebo cirkevne sobášený

- nemôže byť ten, kto žije vo voľnom zväzku bez cirkevného sobáša (ako druh - družka)!

- rozvedení - len s povolením pristupovať ku sviatostiam


Odporúčanie pre rodičov a krstných rodičov

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení (a teda ani nemôžu pristupovať ku sviatostiam), ochotne im pomôžeme vyriešiť ich situáciu.
Výňatok z kódexu kanonického práva - Titul "Krst" si môžete pozrieť tu.