"Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk." (KKC 1683)

Kresťanský pohreb má svoju formu a obsah, ktorý vyjadruje vieru Cirkvi.
Zosnulý bol tu na zemi jej členom a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj a pokiaľ si to želajú pozostalí, má právo na cirkevný pohreb.

Postup pri vybavovaní pohrebu:

1. dohodnutie termínu a času pohrebu na farskom úrade
(priniesť List o prehliadke mŕtveho overený a potvrdený matričným úradom)

2. dohodnutie s pohrebnými službami